Klienti

 

       Naša pomoc je určená pre deti a mládež:          

 

          so zdravotným postihnutím:

 • mentálne postihnutie
 • sluchové postihnutie
 • zrakové postihnutie
 • telesné postihnutie
 • pervazívne vývinové poruchy – autizmus
 • viacnásobné postihnutie

 

          s vývinovými poruchami učenia                 

        

         s poruchami správania:                         

 • ADHD (hyperkinetický syndróm)
 • ADD (porucha pozornosti)

 

         Zameriavame sa na:

 • predškolskú prípravu
 • integráciu v základnej škole
 • integráciu v strednej škole
 • profesijnú orientáciu