Zameranie činnosti psychológa

 

  • Diagnostika detí a mládeže so           

                                                                  - ŠVVP

                                                                             - vzdelávacími ťažkosťami

                                                                             - výchovnými ťažkosťami

                                                                             - osobnostnými ťažkosťami

                                                                             - profesijnej orientácie žiakov

 

  • Terapeutická činnosť:
  • individuálne terapeuticko-reedukačné aktivity
  • skupinová arteterapia s cieľom eliminovania ťažkostí detí a mládeže v oblasti:

    -  psychického vývinu

    - emočného vývinu

    - sociálneho vývinu

    - osobnostného vývinu

    - vývinu kognitívnych funkcií

 

  • Poradenská a konzultačná činnosť:

- rodičom, pedagogickým a výchovným  pracovníkom

-  odborné konzultácie pri integrovanom vzdelávaní žiakov so  ŠVVP

v ZŠ, SŠ

 

  • Metodická činnosť:

- tvorba metodických materiálov, letákov pre rodičov, školských a výchovných pracovníkov

- prednášky pre metodické združenie, predmetovú komisiu

- besedy pre žiakov

- tvorba pracovných listov pre potreby klientov CŠPP

- preklad odbornej literatúry