Zameranie činnosti špeciálneho pedagóga

        

                

 

  • Diagnostická činnosť:

- diagnostika detí a mládeže so ŠVVP

           - deti a mládež so vzdelávacími problémami

           - pri profesijnej orientácie žiakov

           - pri nástupe do školy

 

  • Terapeutická činnosť:

- individuálne edukačné a reedukačné aktivity s cieľom eliminovať ťažkosti detí a mládeže v oblasti vývinu kognitívnych funkcií a funkcií podieľajúcich sa pri osvojovaní si vedomostí a poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese

 

  • Poradenská a konzultačná činnosť:

- rodičom, pedagogickým a výchovným pracovníkom, osobám   

   podieľajúcim sa na pomoci dieťaťu

- odborné konzultácie pri integrovanom vzdelávaní žiakov so ŠVVP  

   v ZŠ, SŠ

 

  • Metodická činnosť:

- tvorba metodických materiálov

- prednášky pre metodické združenie, predmetovú komisiu

- tvorba pracovných listov pre potreby klientov CŠPP

- preklad odbornej literatúry