Klienti

 

       Naša pomoc je určená pre deti a žiakov:          

 

          so zdravotným postihnutím:

  • mentálne postihnutie
  • sluchové postihnutie
  • zrakové postihnutie
  • telesné postihnutie
  • pervazívne vývinové poruchy – autizmus
  • viacnásobné postihnutie

 

        

         Zameriavame sa na:

  • predškolskú prípravu
  • integráciu v základnej škole
  • integráciu v strednej škole
  • profesijnú orientáciu