Kto sme

                                           

  • Naše zariadenie je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.
  • Odborní zamestnanci CŠPP poskytujú odbornú starostlivosť deťom so zdravotným postihnutím a vykonávajú odborný dohľad nad školami, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím, respektíve sa v škole vzdelávajú formou individuálnej integrácie v severnej časti okresu Rimavská Sobota a to: Evanjelická ZŠ Rimavská Sobota, ZŠ – Hrachovo, Rimavská Baňa, Hnúšťa, Klenovec, Tisovec, Teplý Vrch. MŠ – Hrachovo, Rimavská Baňa, Lehota nad Rimavicou, Rimavské Brezovo, Hnúšťa, Klenovec, Tisovec, Rimavská Píla, Teplý Vrch. ŠZŠ – Klenovec, Hnúšťa, Tornaľa. OUI Tornaľa. Detský domov Hnúšťa, Hrachovo, Tisovec. DEDESO Hnúšťa. Na základe rozhodnutia Krajského školského úradu v Banskej Bystrici sa rozšírila územná pôsobnosť nášho zariadenia o ŠZŠ v Brezne, Čiernom Balogu a ZŠ v Brezne, Čiernom Balogu, Pohronskej Polhore a Lome nad Rimavicou.
  • Kompetencie zariadenia sú vymedzené zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §130-136 – Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a Vyhlášky č. 325/2008 Z.z. MŠ SR zo 6. augusta 2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.