Naše služby

                               

                               Pre deti a rodičov                        

 • komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika zameraná na určenie diagnózy a následnej prognózy pre deti so ŠVVP
 • pomoc pri vyučovacích ťažkostiach dieťaťa – individuálne edukácie a reedukácie a terapeuticko-reedukačné aktivity
 • pomoc pri výchovných ťažkostiach dieťaťa – individuálne terapeuticko-reedukačné aktivity a skupinová arteterapia
 • pomoc pri osobnostných ťažkostiach dieťaťa - individuálne terapeuticko-reedukačné aktivity a skupinová arteterapia
 • predškolská príprava detí so ŠVVP a s odloženou školskou dochádzkou
 • poradenská pomoc deťom a rodičom s výchovno-vyučovacími alebo osobnostnými ťažkosťami
 • metodická činnosť: tvorba metodických materiálov, letákov pre rodičov, tvorba pracovných listov pre potreby klientov CŠPP
 • besedy pre žiakov na aktuálne témy

            Pre predškolské a školské zariadenia

 • komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť o integrovaných žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ
 • poradenská a odborná pomoc pedagógom pri integrácii o odborno-metodickom vedení detí a mládeže v MŠ, ZŠ, SŠ
 • metodická pomoc pedagógom, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom a ostatným odborníkom, ktorí sa venujú deťom so ŠVVP
 • profesijná orientácia a poradenstvo pri voľbe povolania žiakom so ŠVVP
 • prednášky pre pedagógov v rámci MZ, PK pre ŠZŠ v Hnúšti